Jdi na obsah Jdi na menu
 Základní údaje

Irsko je republika a někdy je proto místo označení "Ireland" použit termín "Republic of Ireland", občas "State of Ireland" a v méně formální podobě také "South(ern Ireland)" v protikladu k "North(ern Ireland)". Irská podoba názvu Ireland je Éire a je hojně používaná obzvláště mezi nacionálně smýšlejícím obyvatelstvem. Mezi jinými irskými názvy bychom neměli zapomenout na Poblacht Na h´Éireann. Velmi se vžil i neoficiální název Zelený ostrov, který je odvozen od rozlehlých pastvin této nádherné země.

Státním zřízením Irska je už od jeho osamostatnění 6. 12. 1921 pluralitní republika s dvoukomorovým parlamentem.

Hlavou Irska je prezident. Jeho práva a povinnosti jsou zakotveny v ústavě. v případě, že se o úřad prezidenta uchází více než jeden uchazeč, je prezident volen přímým lidovým hlasováním. Prezidentka Mary McAleese byla do svého úřadu zvolena v listopadu 1997 na období sedmi let.

Irsko v číslech

Irsko (Éire)

 • Poloha: 5,5° a 10,5° západní délky a 5,5° a 55,5° severní šířky
 • Celková rozloha ostrova: 84 421 km²
 • Irská republika: 70 282 km²
 • Severní Irsko: 14 139 km²
 • Největší vzdálenost mezi severní a jižní částí ostrova: 486 km
 • Největší vzdálenost mezi východní a západní částí ostrova: 275 km
 • Délka pobřeží: 3 172 km
 • Hlavní město: Dublin - Baile Átha Cliath (1,1 mil. obyvatel)
 • Počet obyvatel: 3,6 mil.
 • Náboženství: katolické (94%), anglikánské (4%)
 • Měna: Euro (€)
 • Nejvyšší hora: Carrantuohil (1041 m)
 • Nejdelší řeka: Shannon (340 km)
 • Největší jezero: Lough Neagh (396 km²)
 • Nejvyšší vodopád: Powerscout 122 m

Krajina

Ostrov je tvořen velkou centrální vápencovou nížinou s reliéfem pahorkatin a několika pobřežními horami. Zatímco hřebeny hor na jihu jsou z červeného pískovce, který rozdělují vápencová údolí řek, jinde převažuje žula. Výjimku tvoří severovýchod, kde se rozkládá čedičová plošina. Na rovině ve středu území se vyskytují glaciální ložiska jílu a písku. Tuto oblast přetínají nízké pahorkatiny a nacházejí se zde rozlehlé slatiny a mnoho jezer.

Na podobě ostrova zanechala své stopy alespoň dvě celková zalednění, což dokládají ledem ohlazené skály, horská jezera, ledovcová údolí a glaciální ložiska písku, štěrku i jílu. Názorným příkladem vlivu zalednění na krajinu je oblast národního parku Burren v hrabství Clare.

Základní geografické informace

 • Celkem vodní plocha: 1 390 km²
 • Nejvyšší místo: Carrauntoohil 1 041 m
 • Délka hranice: 360 km
 • Hraniční země: Velká Británie 360 km
 • Délka pobřeží: 1 448 km
 • Podíl orné půdy: 13%
 • Podíl pastvin: 68%
 • Podíl lesů: 5%
 • Ostatní půda: 14%

Podnebí

Podnebí je v Irsku stálé a teploty jsou poměrně vyrovnané na celém uzemí, nebot' klima ostrova je ovlivňováno teplým Golfským proudem a převládajícími jihozápadními větry přicházejícími od Atlantického oceánu.

Nejchladnějšími měsíci jsou leden a únor, kdy se průměrné denní teploty pohybují v rozmezí 4 až 7°C; mezi nejteplejší měsíce se řadí červenec a srpen, kdy průměrné teploty dosahují 14 až 16°C.

Nejslunnějšími měsíci jsou květen a červen, kdy délka slunečního svitu dosahuje pěti až sedmi hodin denně. v nízko položených oblastech je průměrný roční úhrn srážek mezi 800 až 1 200 mm, zatímco v horách může přesáhnout až 2 000 mm.

Fauna a flóra

Irsko se od kontinentální Evropy oddělilo po poslední době ledové. Následkem toho má ostrov ve srovnání s jinými oblastmi Evropy méně bohatou floru a faunu.

V oblasti národního parku Burren (hrabství Clare) dosud přežívají arktické a vysokohorské rostliny z období posledního zalednění. v irských slatinách se vyskytují nejrůznější druhy rašeliníků a také vřes a ostřice. Na jihozápadě (hrabství Cork a Kerry) se nacházejí oblasti bohaté na rostlinné druhy, kterým se nejlépe daří v mírném vlhkém podnebí.

Kdysi rozsáhlé dubové lesy byly na většině území vykáceny již koncem 17. století. v posledních desetiletích dává program pro znovu zalesnění přednost druhům jako je smrk, borovice lesní, borovice pokroucená i jiné druhy borovic, dále také modřín, smrk ztepilý i jedle douglaska. Přírodní rezervace a národní parky se nacházejí po celé zemi.

Z 380 druhů volně žijících ptáků, kteří se v Irsku vyskytují, se jich na ostrově rozmnožuje pouze 135. Většina ptáků přilétá do Irska na jaře a odlétá na podzim, některé druhy z Grónska a Islandu však naopak přilétají v zimě. 75% světové populace grónské husy běločelé (Anser albifrons) přezimuje právě v Irsku.

Na vodních plochách ve vnitrozemí žijí kolonie labutí, hus, brodivých ptáků, kachen, rybáků a racků. Odstřel pernaté zvěře je státem přísně regulován a stát také podporuje programy na opětovné vypouštění volně žijících ptáků do přírody.

K vzácnějším druhům ptáků patří malý evropský sokol, sokol stěhovavý, chřástal polní a kavče.

Ze sladkovodních ryb se v Irsku vyskytuje například losos obecný, siven, síh, úhoř, štika i pstruh potoční. Obojživelníci mají po jednom domácím zástupci z rodu žab, ropuch (ropucha krátkonohá) a čolků. z plazů je původním irským druhem pouze obyčejná ještěrka. v Irsku také žije 31 druhů savců, mezi něž patří např. jelen evropský, liška, jezevec, veverka obecná, vydra, tuleň šedý, tuleň obecný a mnoho druhů patřících ke kytovcům. Irská lasice, hranostaj a irský zajíc jsou zajímavými ukázkami místního vývoje.

Obyvatelstvo

Tvrzení, že všichni Irové jsou Keltové, je asi stejně pravdivé jako tvrzení, že všichni Češi jsou Slované. Po Keltech přicházeli do Irska Vikingové, Anglové a Normani, v dalších přistěhovaleckých vlnách hugenoti a skotští a angličtí osadníci.

Nejdůležitějším dědictvím Irů z keltské minulosti je jazyk, gaelština, v níž se dochovaly staré indoevropské prvky. Od 10. století se z gaelštiny postupně vyvíjela irština (západní gaelština), která musela v 18. a 19. století ustoupit angličtině. k systematické podpoře irštiny došlo až po roce 1922, po vzniku Irského svobodného státu.

Pokud jde o náboženství, je katolicizmus v Irské republice prakticky státním náboženstvím. Podle sčítání obyvatelstva v roce 1991 se k římskokatolickému náboženství hlásilo 91,6% obyvatel, z nichž se cca 82% pravidelně zúčastňovalo bohoslužeb. Ještě před deseti lety se ke katolictví hlásilo asi 95% obyvatel, takže bychom mohli mluvit o určitém úbytku.

V šesti severoirských hrabstvích převažuje, přinejmenším politicky, přísně presbyteriánský protestantizmus. v roce 1991 se k presbyteriánům sice hlásilo jen 21,4% obyvatel, ale spolu s dalšími evangelickými církvemi (včetně irské církve a metodistů) tvořili protestanti téměř polovinu obyvatel Severního Irska. Ke katolictví se naproti tomu hlásilo jen 38% obyvatel.

Sčítání lidu

Při sčítání lidu v roce 1996 měl irský stát 3 626 087 obyvatel. Přibližně 60% populace žije ve městech a obcích s více než 1 000 obyvatel. Hustota osídlení je nejvyšší na východě a jihu. Věk obyvatelstva je velmi nízký, neboť 41% populace je mladší 25 let a 24% je mladší 15 let. Emigrace se během posledních let snížila, naopak bylo zaznamenáno zvýšení imigrace. V roce 1997 přišlo do země o 15 000 lidí více, než kolik jich zemi opustilo, a tento počet je nejvyšší od 70. let.

 • Celkem obyvatel: 3 840 838
 • Hustota osídlení: 54,65 lidí/km²
 • Přirozený přírůstek obyvatelstva: 1,12%
 • Počet narozených dětí (na 1000 obyvatel): 14,57
 • Počet úmrtí (na 1000 obyvatel): 8,07
 • Migrace obyvatelstva (na 1000 obyvatel): 4,69
 • Poměr mužů oproti ženám v populaci (při narození): 1,07
 • Poměr mužů oproti ženám v populaci (v 15 letech): 1,05
 • Poměr mužů oproti ženám v populaci (mezi 15–64 lety): 1,00
 • Poměr mužů oproti ženám v populaci (65 let a více): 0,76
 • Poměr mužů oproti ženám v populaci (celkem): 0,98
 • Dětská úmrtnost (na 1000 narozených): 5,53
 • Porodnost (počet dětí na 1 ženu): 1,9 dětí
 • Očekávaná délka života (celkem): 76,99 let
 • Očekávaná délka života (muži): 74,23 let
 • Očekávaná délka života (ženy): 79,93 let
 • Rozšíření viru HIV – AIDS: 0,10%
 • Počet lidí nakažených virem HIV – AIDS: 2 200
 • Počet úmrtí na vir HIV – AIDS: 100
 • Počet lidí schopných číst a psát (celkem): 98%

Oblíbená ženská jména

Brenda - meč; Bridget - vysoká; Deidre - zlomené srdce; Doreen - irská forma Dorothy - Boží dar (řecké); Eileen, Aileen - irská forma Heleny - jasná (řecké); Eithne, Aine, Ena - oheň; Fenella - bílé rameno; Fiona - krásná; Ita - irská forma Idy - práce (německy); Lynn - jezero; Maire, Moira, Moyra - irská forma Marie; Maureen - zdrobnělina Maire; Mona - ušlechtilá; Morag - velká; Nora, Norah - dobrá pověst, vážnost; Patricia - (latinsky) šlechtična, podoba naší Vlasty (patria = vlast); Sheena - gaelská forma Jany; Sheila - irská forma Celie - nebeská (latinsky); Una, Oona - jehňátko; Vivian - podle Niniana, irského světce; Winifred - bílá vlna, proud

Oblíbená mužská jména

Allan, Allen, Alan - veselý; Arthur - medvěd; Barry - kopí; Brendan - páchnoucí vlasy; Brian - kopec nebo silný, mocný; Craig - útes; Desmond - světák; Duncan - válečník; Ewen - narozen dobrý; Fergus - muž; Kenneth - pohledný; Kevin - narozen hezký; Nigel - vítěz; Patrick - (latinsky) šlechtic, obdoba Vlastimila (patria = vlast); Rory, Roy - červený; Sean - irská forma Jana (= Jehova obdařil)                                                                                  Zdroj: www.irsko-aktualne.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

chyba

(lamelie, 21. 3. 2011 23:06)

jentak mimochodem irsko je republika az od roku 1949 :)

...............

(................, 28. 1. 2010 22:24)

....................................hgcsh

2 irka

(eire, 31. 5. 2008 9:43)

nebudu nic kontrolovat, nechces nekoukej a nebo si vykut svoje a pak hrej chytrou. Jedna pani povidala a vis co se stalo s tou druhou? :)

malo pravdy

(irka, 27. 5. 2008 17:19)

vis jako doporucovala bych vam tady z toho nedelat referat ja sem z birska a jeste k tomu to mas total gupe nebo to aspon rikalala moje kamoska a ja newim mnO!!!RADSI SI TO ZKONTROLUJ

2 flora a fauna

(Eire, 27. 4. 2008 1:18)

co myslis? jsem vsude uvedl odkud to je, ja to za sve prispevky nevydavam. Jen se snazim to publikovat dal a na tom snad nic spatneho neni.

flora a fauna

(tatiana, 22. 4. 2008 17:35)

jak se to kopiruje